Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Autec-Engineering, s.r.o.se sídlem v České republice, Troubsko, Zahradní 4, PSČ 66441 
IČ: 25343441
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 27552

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „VOP“), upravují veškeré vztahy mezi společností AUTEC Engineering, spol. s r.o. se sídlem v České republice, Troubsko, Zahradní 4, PSČ 66441, IČ: 25343441 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 27552, (dále jen „Prodávající“), na jedné straně a Kupujícím na druhé straně, které vznikají v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi nimi.
 2. Prodávající provozuje výrobu, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, velkoobchod s hutním materiálem a jiné činnosti, aktuálně uvedené v obchodním a živnostenském rejstříku.
 3. Kupující je jakákoliv fyzická anebo právnická osoba, která vstoupí v jednání s Prodávajícím, (dále jen „Kupující“), která se musí prokázat následujícími doklady:
  1. pokud je Kupující fyzickou osobou, předkládá Prodávajícímu při zahájení jakýchkoliv jednání s Prodávajícím originál anebo úředně ověřenou fotokopii příslušného živnostenského oprávnění, popř. originál anebo úředně ověřenou fotokopii příslušného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsána, a originál anebo úředně ověřenou fotokopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, přičemž je Kupující povinen v případě déle trvajícího smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím tyto údaje průběžně aktualizovat.
  2. pokud je Kupující právnickou osobou, předkládá Prodávajícímu při zahájení jakýchkoliv jednání s Prodávajícím originál anebo úředně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a originál anebo úředně ověřenou fotokopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, přičemž je Kupující povinen v případě déle trvajícího smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím tyto údaje průběžně aktualizovat.

Článek 2
OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH A AUTORSKÝCH PRÁV

Koupí jakéhokoliv zboží Kupujícím od Prodávajícího nevznikají Kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li, zvláštní smlouvou, písemně sjednáno jinak.

Článek 3
KUPNÍ SMLOUVA

 1. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i potvrzená objednávka nebo převzatý dodací list, přičemž i v tomto se aplikují na tyto kupní smlouvy tyto VOP.
 2. Potvrzená objednávka je vyhotovená a podepsaná oprávněnou osobou Prodávajícího, přičemž obsahuje přesné označení Prodávajícího a Kupujícího (např. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), předmět dodávky, kupní cenu, dodací podmínky, odkaz na VOP, datum a místo podpisu Kupujícího a datum a místo podpisu Prodávajícího.
 3. Dodací list je písemné potvrzení o předání a převzetí zboží vyhotovené Prodávajícím anebo jím zplnomocněnou osobou. Tento dodací list obsahuje přesné označení Prodávajícího a Kupujícího (např. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku), místo a den dodání, resp. převzetí, předmět dodávky a předběžnou kupní cenu. Dále musí dodací list obsahovat označení osoby, která zboží předala, označení osoby, která zboží převzala, včetně její identifikace (např. číslo občanského průkazu), označení motorového vozidla, kterým byl předmět dodávky odvezen (např. SPZ anebo registrační značka), a odkaz na VOP.
 4. Potvrzená objednávka nebo převzatý dodací list budou vyhotoveny na základě pokynu Kupujícího předaného Prodávajícímu telefonicky, faxem, poštou, nebo e-mailem.
 5. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis Kupujícího stvrzující převzetí předmětu dodávky podpis přepravce, s čímž smluvní strany příslušné kupní smlouvy akceptací těchto VOP výslovně souhlasí.
 6. Za předpokladu, že je vystavena objednávka i dodací list a existují rozpory v obsahu potvrzené objednávky a převzatého dodacího listu ve vztahu k množství anebo jakosti předmětu dodávky, je rozhodující obsah uvedený na převzatém dodacím listu, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí.
 7. Pokud objednávka blíže specifikovaná v ustanovení bodu 2 tohoto článku anebo dodací list specifikovaný v ustanovení bodu 3 tohoto článku neobsahuje některou zde popsanou náležitost, nemá tato skutečnost vliv na platnost uzavřené kupní smlouvy.

Článek 4
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající uvádí aktuální ceny v nabídce na dané období, a to výhradně bez DPH a bez nákladů na dopravu, pokud není výslovně v nabídce uvedeno jinak.
 2. Prodávající si tímto současně vyhrazuje právo změny ceny předmětu dodávky, a to především v případě změny ceny předmětu dodávky, resp. použitého výrobního materiálu, na relevantních trzích, aniž by byl povinen o této změně předem informovat Kupujícího, s čímž Kupující akceptací těchto VOP výslovně souhlasí.
 3. Každá vyfakturovaná částka za předmět dodávky je splatná ihned v hotovosti, není-li na daňovém dokladu výslovně uvedeno jiné datum splatnosti, popř. i možnost platby převodem. V případě umožnění platby převodem se považuje za den uhrazení příslušné částky, den jejího připsání na účet Prodávajícího.
 4. V případě, že je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky, má Prodávající právo účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výší 0,05 % (slovy: žádná celá pět setin procenta) z dlužné částky denně a současně jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednotlivou zaslanou upomínku, pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nárok Prodávajícího požadovat od Kupujícího náhradu případné skutečně vzniklé a prokazatelné škody tímto není dotčen.
 5. Prodávající je dále oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškerých dalších nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním jeho pohledávky za Kupujícím po její splatnosti jako např. soudní poplatky, náklady veškerého právního zastoupení.

Článek 5
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět dodávky, resp. jím objednané zboží, v souladu s kupní smlouvou. Povinnost Prodávajícího dodat předmět dodávky je splněna okamžikem předání tohoto předmětu dodávky Kupujícímu, popř. přepravci v případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, potvrzením a převzetím dodacího listu a případně dalších souvisejících dokladů, pokud jsou potřebné k užívání předmětu dodávky.
 2. Prodávající je oprávněn, není-li v těchto VOP anebo souvisejících smluvních dokumentech uvedeno výslovně jinak, požadovat, aby Kupující předmět dodávky převzal dle příslušných smluvních ujednání, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odeslání oznámení Prodávajícího Kupujícímu, které může být na základě vzájemné dohody obou smluvních stran učiněno telefonicky, faxem, poštou, nebo e-mailem. V případě porušení této povinnosti Kupujícím, je Prodávající oprávněn předmět dodávky uskladnit na náklady a nebezpečí Kupujícího ve svém skladě anebo u třetí osoby, současně požadovat po Kupujícím zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění Prodávajícím u Kupujícího, nejpozději však do pěti dnů od tohoto okamžiku, a konečně také zastavit případná další dodání předmětu dodávky. Nárok Prodávajícího požadovat od Kupujícího náhradu případné skutečně vzniklé a prokazatelné škody tímto není dotčen. V případě, že Kupující nepřevezme předmět dodávky do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jeho přípravy k přepravě, je Prodávající oprávněn bez dalšího upozornění Kupujícího předmět dodávky prodat a dále je oprávněn:
  1. požadovat od Kupujícího především náhradu veškeré skutečně vzniklé a prokazatelné škody, smluvních pokut a částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným se skladováním zboží v případě, že Kupující neuhradil cenu předmětu dodávky, anebo
  2. si ponechat částku odpovídající skutečně vzniklé a prokazatelné škodě, smluvním pokutám a dále částku pokut a částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným se skladováním zboží v případě, že Kupující neuhradil cenu předmětu dodávky, anebo odpovídající přiměřeným nákladům spojeným se skladováním zboží v případě, že Kupující uhradil cenu předmětu dodávky předem. Zbývající část výtěžku získaného prodejem předmětu dodávky je Prodávající povinen uhradit bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 (slovy: třicet) dnů, ode dne jeho prokazatelné úhrady ve prospěch Prodávajícího.
 3. Kupující je povinen ihned při dodání předmětu dodávky překontrolovat spolu s přepravcem osobně anebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby stav zásilky, např. počet balíků, neporušenost kontrolní pásky a poškození krabice, a to podle přiloženého dodacího listu a v případě zjištění jakýchkoliv vad předmětu dodávky tyto vady včetně jejich přesné specifikace bez zbytečného odkladu ode dne převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, oznámit Prodávajícímu. Současně je Kupující povinen společně s přepravcem sepsat zápis o škodní události, který bude obsahovat veškeré náležitosti obvyklé v takovém případě, pořídit fotodokumentaci a následně řádně uchovat do vyřešení předmětné škodní události zápis o škodní události i fotodokumentaci. V případě pochybností se předpokládá, dojde-li k převzetí předmětu dodávky Kupujícím, aniž by byl sepsán a Prodávajícímu bez zbytečného odkladu ode dne převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, doložen zápis o škodní události, že předmět dodávky neměl žádné podstatné a ani nepodstatné vady. O zjištění podstatných anebo nepodstatných vad předmětu dodávky, resp. o neúplné anebo poškozené zásilce, musí Kupující informovat Prodávajícího ve výše uvedené lhůtě, tzn. bez zbytečného odkladu ode dne převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den, písemným oznámením adresovaným do jeho sídla a současně zaslat v téže lhůtě společně s oznámením adresovaným Prodávajícímu zápis o škodní události.
 4. Kupující má právo specifikovat v objednávce způsob přepravy. Na základě dohody smluvních stran jsou možné následující typy přepravy:
  • osobní odběr Kupujícím v sídle Prodávajícího, přeprava poštou nebo spediční firmou na adresu udanou Kupujícím v objednávce zaslané Prodávajícímu,
  • přeprava Prodávajícím za předpokladu předem dohodnutých podmínek přepravy Kupujícím v objednávce zaslané Prodávajícímu, mezi ním a Kupujícím.Nespecifikuje-li Kupující způsob přepravy, může o něm rozhodnout Prodávající i bez předchozího odsouhlasení Kupujícím.
 5. Termín dodávky může být prodloužený o dobu trvání překážek vzniklých v důsledku okolností, které nezávisí na Kupujícím a Prodávajícím, tj. např.:
  • zásah vyšší moci
  • nedodržení termínu dodávky dodavatelem Prodejce
  • prodlení dodavatele v dodávce Prodejci, např. problémy s kvalitou oznámené dodavatelem, problémy v surovině, špatná dodávka, atd.
  • nepředvídatelné poruchy v práci Prodejce, např. přerušení dodávek elektrické energie, dopravní a celní opoždění, dopravní škody včetně blokády silnic, časové omezení nákladního silničního provozu, nedostatky elektrické energie, materiálové a surovinové nedostatky apod.
  • Kupující nebude mít žádné nároky na vyrovnání škody vzniklé z titulu neprovedení smlouvy nebo nedodržení termínu dodávky z výše uvedených důvodů
 6. Při nedodržení sjednaného termínu dodávky, z jiných důvodů, neuvedených v bodu 5., Prodávajícím o více než 60 (slovy: šedesát) dnů, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy po předchozím písemném upozornění Prodávajícího na tuto možnost a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro splnění povinností Prodávajícího, přičemž tato dodatečná přiměřená lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů.

Článek 6
REKLAMACE

 1. Reklamace se řídí tímto reklamačním řádem.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět dodávky je v okamžiku převzetí Kupujícím v souladu s kupní smlouvou a s ní souvisejícími smluvními dokumenty a je bez vad.
 3. Kupující musí zkontrolovat předmět dodávky ihned po jeho dodání a jakoukoliv podstatnou i nepodstatnou vadu písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu ode dne převzetí předmětu dodávky, nejpozději však následující pracovní den. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
 4. Případné skryté vady musí být Kupujícím oznámeny Prodávajícímu rovněž písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu, následující pracovní den po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dne od dodání (převzetí) materiálu. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.
 5. V případě, že předmět dodávky není v okamžiku jeho převzetí Kupujícím anebo jím zplnomocněnou osobou v souladu s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bezplatně a co možná nejdříve vše uvést do souladu s příslušnými smluvními dokumenty, přičemž volba způsobu dosažení tohoto souladu zcela přísluší Prodávajícímu.
 6. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má předmět dodávky při převzetí Kupujícím anebo jím zplnomocněnou osobou.
 7. K jakékoliv reklamaci musí Kupující předložit Prodávajícímu příslušný doklad o koupi předmětu dodávky vydaný Prodávajícím spolu s podrobným popisem zjištěné vady.
 8. Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího řádně prověřit a rozhodnout o dalším postupu co možná nejdříve.
 9. Prodávající má právo požadovat od Kupujícího náhradu vzniklých nákladů spojených s vyřizováním reklamace, jestliže:
  • předmět dodávky je Kupujícím reklamován bez nezbytných dokladů a tyto doklady nejsou doloženy Kupujícím Prodávajícímu ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty,
  • při prohlídce nebo testování předmětu dodávky se neprojeví vada reklamovaná Kupujícím,
  • vada zjištěná Kupujícím byla způsobena nevhodným zacházením s předmětem dodávky.

Článek 7
VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 1. K nabytí vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází až v okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu dodávky, včetně všech případných souvisejících smluvních pokut jako např. úroků z prodlení a další případných poplatků, k jejichž úhradě se Kupující zavázal Prodávajícímu v těchto VOP anebo jiných souvisejících smluvních dokumentech.
 2. Pokud je Kupující v prodlení s platbou jakékoliv splatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím a Kupující nenabyl vlastnické právo k předmětu dodávky, je Prodávající oprávněn kdykoliv požadovat vrácení předmětu dodávky a za tímto účelem vstoupit do jakýchkoliv prostor, v nichž se předmět dodávky nachází.
 3. Odpovědnost za škodu na předmětu dodávky přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím nebo jím zplnomocněnou osobou, tzn. zpravidla přepravcem.

Článek 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. března 2015.
 2. V závislosti na změně příslušných obecně závazných právních předpisů, jakož i obchodní politiky Prodávajícího si Prodávající vyhrazuje právo VOP měnit bez souhlasu Kupujícího. Změněné VOP se vztahují na objednávky zaslané Kupujícím Prodávajícímu až po okamžiku jejich uveřejnění v provozovnách Prodávajícího anebo na jeho webových stránkách.
 3. Případná odchylná ustanovení kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 4. Všechna práva a povinnosti, které vyplývají z kupní smlouvy a dalších souvisejících smluvních dokumentů, přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. O právním nástupnictví se zavazují smluvní strany vzájemně se bez zbytečného odkladu písemně informovat. Kupující je oprávněn převést svá práva a umožnit převzetí povinností vyplývajících z kupní smlouvy a z dalších souvisejících smluvních dokumentů jen po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.
 5. Každá změna kupní smlouvy je platná jen v písemné formě a po jejím podepsání oběma smluvními stranami, není- li výslovně písemně uvedeno jinak.
 6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), jakož i dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
 7. V případě vzniku sporu z kupní smlouvy anebo z některých s ní souvisejících smluvních dokumentů se smluvní strany zavazují tento spor řešit smírnou cestou formou vyjednávání jejich zástupců.

Kupující prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jejich obsahu porozuměl a že považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s Prodávajícím.